Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 1622/10-02-2017 απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη τοπικού διαμερίσματος Ξάνθης δήμου Ξάνθης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.’’
Έχοντας υπόψη:

1. Την 1622/10-02-2017 απόφαση Δ/ντή Δασών Ξάνθης (ΑΔΑ: Ω2ΖΧΟΡ1Υ-3ΘΤ).
2. Τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α΄ 182)» του ν. 4462/2017 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39Α΄).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Τροποποιούμε την 1622/10-02-2017 απόφαση κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 20η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 06η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 26η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα».

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 1622/10-02-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Ο Δ/ντης Δασών Ν. Ξάνθης, Παναγιώτης Μουχταρίδης