Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σε συνεργασία με την Επιτροπή Ε.Σ.Π.Α. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.), προγραμματίζει, για την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού”.

Στόχος της Ημερίδας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α., για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

Οι κύριες παρεμβάσεις στην ημερίδα θα αφορούν:

  • Το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει στην Τ.Α.
  • Τα Έργα και τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που ενδιαφέρουν την Τ.Α.
  • Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τις λοιπές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Στις εργασίες της Ημερίδας θα παραστεί και θα μιλήσει ο Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Πρόγραμμα ημερίδας
Ε ν ό τ η τ α Α: Ε ν α ρ κ τ ή ρ ι α π α ρ ο υ σ ί α σ η – χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ί                    ( 9:1 5–1 0:3 0 )
—-Σπύρος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ: Οι στόχοι της ημερίδας, οι δράσεις και ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ
—-Βασίλειος Μαυρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ, Δήμαρχος Ορεστιάδας
—-Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
—-Φίλιππος Αναστασιάδης, Πρόεδρος Επιτροπής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Παγγαίου

 * Ομιλία κ. Στέλιου Πέτσα, Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτέρικών

Ε ν ό τ η τ α Β : Ε Σ Π Α 2 0 2 1 – 2 0 2 7 ( 1 0 : 3 0 – 12: 3 0 )
—-Ομιλητής: Φίρμπας Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

Προτεραιότητες ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής – Πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή
Ομιλητές: Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής –
Νίκος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
—-Δράσεις ΕΚΤ και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ομιλητής: Χρήστος Κύρκογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β΄ ΕΥΣΕΚΤ
—-Προτεραιότητες και Πόροι του νέου Περιφερειακού Προγράμματος
Ομιλητής: Βασίλης Πιτσινίγκος, Προϊστάμενος, ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ
—-Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) ως αναπτυξιακό εργαλείο
Ομιλητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ
Ερωτήσεις – συζήτηση

Διάλειμμα

Ε ν ό τ η τ α Γ : Π ρ ό γ ρ α μ μ α Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς (12:4 5–1 3:4 5 )
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ομιλητής: Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ερωτήσεις – συζήτηση

Ε ν ό τ η τ α Δ :Τ α μ ε ί ο Α ν ά κ α μ ψ η ς & Λ ο ι π έ ς Δ ρ ά σ ε ι ς (13:45–15:30) 
—-Δράσεις Πράσινου Ταμείου
Ομιλητής: Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου
—-Ταμείο Ανάκαμψης και Τ.Α.
Ομιλητής: Εκπρόσωπος Ταμείου Ανάκαμψης
—-Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης στο Περιβάλλον
Ομιλητής: Εκπρόσωπος Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
Ερωτήσεις – συζήτηση