ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ για την ένταξη στη Δράση «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» του ΜΕΤΡOΥ 6.6.1 «Έλεγχος και Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του Μέτρου 6.6.1 με ΑΔΑ: ΨΥ9Φ469Η4Σ-ΔΓΙ ,με την οποία καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 «Προαγωγή της Εφαρμογής της ΚΑλΠ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες της εν λόγο Πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 23.10.2020 & ώρα 15.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 30.12.2022 & ώρα 15.00

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (http://www.ependyseis.gr)

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.alieia.minagric.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ (https://alieia.gr), της ΚΤΠ ΑΕ (https://www.ktpae.gr) και του ΕΣΠΑ (https://www.espa.gr).

Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στα τμήματα αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ και στο γραφείο ενημέρωσης της Δράσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mail alieia@ktpae.gr και στο τηλέφωνο 2131300850 κατά τις ώρες 9.00-17.00 .