Δίκαιες οι απορίες από τον σύλλογο δασκάλων αποφοίτων Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπης-Ν. Έβρου που προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς θέλουν οι Κυβερνώντες το Υπουργείο Παιδείας. Με ανακοίνωσή τους για άλλη μια φορά θέτουν ερωτήματα και προτείνουν, θα εισακουστούν;

“Στα δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με τον Τομέα για τη Μειονοτική Εκπαίδευση, που ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στις αναφορές του κ. Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που αναφέρονται απαξιωτικά και με υπονοούμενα σε βάρος των Συλλόγων μας, αναφέρουμε σε συντομία τα παρακάτω:

Όπως είναι γνωστό σε όλους, στα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, συνεφαρμόζονται εξ αρχής δύο προγράμματα: Το Ελληνόγλωσσο και το Τουρκόγλωσσο Πρόγραμμα. Το Ελληνόγλωσσο πρόγραμμα υλοποιείται από εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και το Τουρκόγλωσσο πρόγραμμα υλοποιείται από εκπαιδευτικούς ΠΕ 73 που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα.

Για τα δύο αυτά προγράμματα, που αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται από Συνθήκες και διεθνή Πρωτόκολλα επί έναν αιώνα, είναι εύλογο οι εκπαιδευτικοί που τα απαρτίζουν, να διεκδικούν τη συνεχή αναβάθμισή τους, με στόχο την τελική αρτιότερη εκπαίδευση των μαθητών τους. Σαν Σύλλογοι Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων, οφείλουμε συνεπώς να μοχθούμε για την βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης από τα παραπάνω Σχολεία, αλλά και για τις συνδικαλιστικές και εργασιακές διεκδικήσεις των Μελών μας, που αποτελούν τους μοναδικούς γνώμονες στις ενέργειές μας, με προεξάρχον το μαθησιακό συμφέρον των μαθητών.

Η εκπαίδευση των Δασκάλων των Μειονοτικών Σχολείων ήταν έργο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) μέχρι το έτος 2011, οπότε αυτή καταργήθηκε. Η εκπαίδευση των υποψήφιων Δασκάλων των παραπάνω Σχολείων συνεχίστηκε έκτοτε στον Τομέα Μειονοτικής

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος λειτουργούσε άτυπα, παρόλο που στελεχώνεται από εκλεγμένα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή Διδάσκοντες του π.δ. 407/80, που επιλέγονται σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές. Η σύσταση συνεπώς του Τομέα για τη Μειονοτική Εκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με την ΥΑ 214287/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 4153/22.12.2016), κάλυψε τυπικά το νομοθετικό κενό που υπήρξε μετά την κατάργηση της Ε.Π.Α.Θ., ενώ ουσιαστικά η εκπαίδευση των δασκάλων των Μειονοτικών Σχολείων συνεχίζονταν στο Α.Π.Θ. και μετά την κατάργηση της Ε.Π.Α.Θ..

Είναι προφανές ότι αίτημά μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν να καλυφθεί το παραπάνω τυπικό κενό και να συνεχιστεί η εκπαίδευση των Δασκάλων με το μέχρι σήμερα εκπαιδευτικό σύστημα, βελτιούμενο βέβαια συνεχώς, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εκδοχή της υποχρεωτικής μετεκπαίδευσής τους και στο Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης, θα επιβάρυνε με δύο επιπλέον έτη σπουδών την τετραετή πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, μετατρέποντάς την σε εξαετή. Είναι φυσικό, συνεπώς, ότι η τυπική σύσταση του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ικανοποίησε ένα χρόνιο αίτημά μας.

Μερίδα του Τύπου, όμως, συνέθεσε ευφάνταστα σενάρια, συνδέοντας την εύλογη αυτή πάγια επιθυμία μας, με τις πολιτικές εξελίξεις της γείτονος χώρας Τουρκίας, εντάσσοντάς μας, για το παραπάνω δίκαιο αίτημά μας, είτε σε οπαδούς του Προέδρου της είτε των πολιτικών του αντιπάλων, καθοδηγούμενους (!!) από αυτούς. Το ύφος των απόψεων του Δ.Π.Θ. δια του κ. Πρύτανή του στο θέμα του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., μας άφησε επίσης δυσάρεστα κατάπληκτους, καθώς μας αποδίδει άδικα ιδιότητες που δεν μας αρμόζουν και μας αναγάγει σε υποχείρια τρίτων, ενώ είμαστε συνδικαλιστικά όργανα, με νόμιμες, δίκαιες και συνταγματικές διεκδικήσεις.

Αφ’ ετέρου, αποσιωπάται το άρθρο 14 του πρόσφατου Ν. 4452/2017, στο οποίο προβλέπεται ότι: «το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει την ευθύνη για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων», μη αποκλείοντας έτσι το Δ.Π.Θ. από την συμμετοχή του στην εξέλιξη και βελτίωσή τους.

Τα Μειονοτικά Σχολεία λειτουργούν μέχρι σήμερα σε αγαστή συνεργασία των διδασκόντων στο Ελληνόγλωσσο και το Τουρκόγλωσσο πρόγραμμα, με στόχο το εκπαιδευτικό συμφέρον των μαθητών και έτσι πρέπει να συνεχίσουν, συνεχώς βελτιούμενα στο έργο τους. Η σύσταση του Τομέα Μειονοτικών Σπουδών στο Α.Π.Θ. ενισχύει το έργο τους και κάθε επιμορφωτική πρόταση του Δ.Π.Θ. θα αντιμετωπιστεί από ευήκοα ώτα των Συλλόγων μας.”

* Ανακοίνωση των Συλλόγων:
α) Σύλλογος Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ν. Ξάνθης – Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) και,
β) Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου