Ότι, δύναται να χορηγηθεί σε δημοσίους υπαλλήλους – με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις – άδεια, προκειμένου να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εκτός ωραρίου εργασίας, και ότι, αρμόδιο όργανο προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την εκπλήρωση των θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας αυτής είναι, κατά το άρθρο 31 του ν. 3528/2007, το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκφέρει ουσιαστική κρίση επί της αιτήσεως του υπαλλήλου, κατόπιν αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων που τέθηκαν υπόψη του, γνωμοδότησε, ομόφωνα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr.

Της Γνωμοδότησης του Τμήματος Ε’ του ΝΣΚ προηγήθηκε ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files/pdf/Gnwmodothsh_NSK_Adeia_DY_Askhsh_Idiwtikou_Ergou.pdf