Αλλαγές στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, με στόχο την διεύρυνση των υποψηφίων που θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο, την επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και την αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλογής, θεσπίζει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης – όπως παρουσιάζει και αναλύει στην συνέχεια το epoli.gr – με Τροπολογία που κατέθεσε το βράδυ της Τετάρτης, στο ν/σ του Υπουργείου Εξωτερικών, «Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου».

Ειδικότερα, όπως αναλύει το epoli.gr με την Τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:
α. την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – Υ.Κ.) και του Ν. 3584/2007 ( Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων) και τον επανακαθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων,
β. την κατάργηση των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4275/2014, αναφορικά με την προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων,

γ. τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων αναφορικά με την εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη,

δ. τη ρύθμιση ή διατήρηση σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα ειδικών συστημάτων επιλογής προϊσταμένων για υπαλλήλους που υπάγονται στον Υ.Κ., μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής και

ε. τον καθορισμό τυχόν ειδικών πρόσθετων προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση θέσεων ευθύνης και στ. τον επανακαθορισμό των απαιτούμενων προσόντων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι σημαντικότερες προβλέψεις
– Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμών ΔΙΕΚ / ΤΜ.Β / Φ2 / 31 / οικ.30214 / 10-11-2008 (Β’ 2349) και ΔΙΕΚ / ΤΜ.Β / Φ2 / 58 / οικ.19975 / 16-09-2010 (Β’ 1592) Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ε.Ε. και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με 10 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 40. Με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από την 15-5-2009. Για την βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.

– Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 5 θέσεις κατ’ ανώτατο όριο. Από το δικαίωμα συμμετοχής εξαιρούνται οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης οι οποίοι έχουν παραμείνει στις θέσεις ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 7 του ν. 4111/2013.

– Για την πλήρωση των θέσεων (επιλογή Προϊσταμένων), απαιτείται πραγματική άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.

– Σε περίπτωση κένωσης θέσης Προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας δεν προκηρύσσεται εκ νέου η θέση, αλλά σε αυτήν τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας, ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου.

– Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται σε θέση ευθύνης δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει κατά την ημερομηνία προκήρυξης των θέσεων ευθύνης, τα 2/3 της προβλεπόμενης θητείας του ή για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης, εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την απαλλαγή του ως Προϊσταμένου.

– Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π. (μέλος του προεδρεύει στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων).